તલાટી જુના પ્રશ્નપત્રો 2010 થી 2017 સુધીના : PDF ડાઉનલોડ કરો

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 સુધીના : ગુજરાત સરકાર વર્ગ–3 તલાટીની પરીક્ષાઓ માટે મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓને માટે સૂચનાઓ પ્રકાશિત કરે છે. તલાટીની પરીક્ષા ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) દ્વારા લેવામાં આવે છે. દરેક સૂચનામાં, તેઓ સ્પષ્ટ અભ્યાસક્રમ અને તલાટીની પરીક્ષા પેટર્નનો ઉલ્લેખ કરે છે. અહીં તમને તલાટી પરીક્ષાનું જૂના પ્રશ્નપત્ર 2010 થી 2017 PDF મફત ડાઉનલોડ કરવા માટે મળશે.

GPSSB તલાટી પરીક્ષા પેટર્ન 2022

પરીક્ષાનું નામતલાટી (પંચાયત સેક્રેટરી)
પરીક્ષા મોડઑફલાઇન
પ્રશ્નોનો પ્રકારME|CQ
પ્રશ્નોની સંખ્યા100
ગુણની સંખ્યા100
સમય અવધિ60 મિનિટ
નેગેટિવ માર્કિંગ0.33 ગુણ
આ પણ વાંચો : ગુજરાત પોલીસ ૨૦૨૩ ભરતી જાહેરાત

GPSSB તલાટી સિલેબસ 2022

વિષયનું નામમાર્ક્સપરીક્ષા માધ્યમસમય
સામાન્ય જાગૃતિ અને સામાન્ય જ્ઞાન*50ગુજરાતી60 મિનિટ (1 કલાક)
ગુજરાતી વ્યાકરણ અને ભાષા20ગુજરાતી
અંગ્રેજી વ્યાકરણ અને ભાષા20અંગ્રેજી
સામાન્ય ગણિત10ગુજરાતી
કુલ ગુણ100

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017

Revenue Talati Old Exam Paper 2010Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2014Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015 (સુરત)Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2015 (પંચમહાલ) Download  
Talati Old Exam Paper 2015 (બનાસકાંઠા)Download  
Talati Old Exam Paper 2016Question Paper | Answer Key
Talati Old Exam Paper 2017Question Paper | Answer Key
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

1 thought on “તલાટી જુના પ્રશ્નપત્રો 2010 થી 2017 સુધીના : PDF ડાઉનલોડ કરો”

Leave a Comment