શ્રી વાજપાઇ બેંકેબલ લોન યોજના ૨૦૨૨

પ્રિય વાંચકો, ગુજરાત સરકારના કમિશનરશ્રી, કુટિર અને ગ્રામોદ્યોગની કચેરી દ્વારા ઘણી યોજનાઓ ચાલે છે. જેમાં દત્તોપંત ઠેંગડી કારીગર વ્યાજ સહાય …

Read More