તલાટી જુના પ્રશ્નપત્રો 2010 થી 2017 સુધીના : PDF ડાઉનલોડ કરો

તલાટી જૂના પેપર 2010 થી 2017 સુધીના : ગુજરાત સરકાર વર્ગ–3 તલાટીની પરીક્ષાઓ માટે મોટી સંખ્યામાં ખાલી જગ્યાઓને માટે સૂચનાઓ …

Read More

જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારા મોબાઈલમાં માત્ર 2 મિનીટમાં

જમીનના વર્ષો જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારા મોબાઈલમાં માત્ર 2 મિનીટમાં

તમારા સ્થાનિકોના જુના જુના રેકોર્ડ મેળવો તમારી સંસ્થામાં વિધાનસભા : 7/12 અને 8-અ ના દાખલા ગણલેન્ડો મેળવો, ગુજરાતના મહેસૂલ વિભાગ …

Read More