ઇન્ડિયન ઓઈલ કોર્પોરેશન દ્વારા ભરતી ૨૦૨૨: ૧૫૩૫ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (IOCL) દ્વારા ટ્રેડ એપ્રેન્ટિસ અને ટેક્નિશિયન એપ્રેન્ટિસ ની 1535 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત આપવામાં આવી …

Read More