મનોવિજ્ઞાન ટેસ્ટ | પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો

કાયદો ટેસ્ટ (કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ)Click here
સપ્ટેમ્બર મહિનાનું કરંટ અફેર્સ Click here
ભારતનું બંધારણ ટેસ્ટClick here
ગુજરાતની લોકસંસ્કૃતિ Click here
ગુજરાતનો ઈતિહાસ (પૌરાણિક યુગ)Click here
અંગ્રેજી ગ્રામર ક્વિજClick here
મુઘલકાળમાં ગુજરાત ટેસ્ટClick here
કોન્સ્ટેબલની પરીક્ષાના જુના પ્રશ્નપત્રોDownload

Welcome to your મનોવિજ્ઞાન

1. નીચેનામાથી કઈ પ્રગટ સમસ્યા છે .?

2. સ્વસાર્થકતાનો સિધ્ધાંત કોણે આપ્યો. ?

3. આરોપણના સિધ્ધાંતનો સ્થાપક કોણ છે.?

4. નીચેનામાથી કોને કારીશમતી નેતા ગણવામાં આવે છે.?

5. નીચેનામાથી ક્યૂ ઔપચારિક જુથ છે.?

6. નીચેનામાથી ક્યૂ અનૌપચારીક જુથ છે.?

7. યોગસૂત્રની રચના કોણે કરી.?

8. શ્વાસને છાતીમાં ભરવાની ક્રિયાને શું કહે છે.?

9. વાઈને___ના દ્વારા બચાવી શકાય છે.

10. વલણો ___ હોય છે.

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
મનોવિજ્ઞાન ટેસ્ટ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ

1 thought on “મનોવિજ્ઞાન ટેસ્ટ | પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ”

Leave a Comment