કાયદો ટેસ્ટ ૧૦ ગુણ: કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ

દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔
અહી ક્લિક કરો

Welcome to your કાયદો કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ

1.સી.આર.પી.સી. નું આખું નામ શું છે?
2.કરફયુ કઈ કલમ હેઠળ લગાવવામાં આવે છે?
3.ઈન્સાફી કાર્યવાહીના કયા તબક્કે સૂચક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે.?
4.પોલીસની વગર વોરંટે ધરપકડ કરવાની સત્તા ક્રિમીનલ પ્રોસીજર કોડની કઈ કલમ મુજબ મળેલી છે ?
5.અગૃહણીય (Non cognizable) ગુનો એટલેશું ?
6.ઇન્ડીયન પીનલ કોડમાં કઈ કલમોમાં સૈન્યને લગતી જોગવાઈઓ કરવામાં આવેલ છે.?
7.ભારતીય પ્રજાસત્તાકનું બંધારણ ક્યારે અમલમાં આવ્યું ?
8.ખૂનના ગુનાની સજા કઈ કલમ હેઠળ થાય છે ?
9.ભારતીય ફોજદારી ધારો એટલે
10.સી.આર.પી.સી. ના પ્રબંધો અનુસાર, 'ફેરારી' માટેના જાહેરનામાની મુદત કેટલા દિવસની હોય છે ?
દરરોજ ક્વિજ આપવા માટે ગ્રુપમાં જોડાઓ➔ અહી ક્લિક કરો
કાયદો ટેસ્ટ ૧૦ ગુણ કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ

41 thoughts on “કાયદો ટેસ્ટ ૧૦ ગુણ: કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ”

 1. Pingback: Indian Constitution Test - sportsplay

 2. Pingback: Gujarat Ni Lok Sanskruti - sportsplay

 3. Pingback: Gujarat History Questions: પૌરાણિક યુગ - sportsplay

 4. Pingback: English Grammar Quiz (વ્યક્તિવાચક સર્વનામો): 01 - sportsplay

 5. Pingback: Gujarat No Itihas 02: મુઘલકાળમાં ગુજરાત - sportsplay

 6. Pingback: Kayado Test for Constable Exam (Constable Special) - sportsplay

 7. Pingback: Gujarat Police Constable Old Papers for Upcoming Constable Exam - sportsplay

 8. Pingback: Gujarat History Quiz: 03 (દાંડીકૂચ,બારડોલી & ખાખરેચી & ધરાસણા સત્યાગ્રહ) - sportsplay

 9. Pingback: Gujarat History Quiz: 04 (વાઘેલા વંશ) - sportsplay

 10. Pingback: RNSB Recruitment 2021: Apply Online for Apprentice (Peon) Post - sportsplay

 11. Pingback: GSRTC Recruitment 2021: Applications Invited for various Posts - sportsplay

 12. Pingback: GUJCOST Recruitment 2021: Apply Online for Various Posts - sportsplay

 13. Pingback: GCRI Recruitment 2021 for various Posts - sportsplay

 14. Pingback: GMRC Recruitment 2021: Apply Online for Various Posts - sportsplay

 15. Pingback: Indian Constitution Questions and Answers - sportsplay

 16. Pingback: UPSC Recruitment 2021: Apply Online for Various Posts - sportsplay

 17. Pingback: Indian Navy Recruitment 2021: Apply Online for Various Posts - sportsplay

 18. Pingback: RNSBL Recruitment 2021: Apply Online for Peon Post - sportsplay

 19. Pingback: Indian Navy Recruitment 2021: Apply Online for 2500 Posts - sportsplay

 20. Pingback: IOCL Recruitment 2021: Apply Online for Various 71 Posts - sportsplay

 21. Pingback: Gujarat Na Jilla : ગુજરાતના જીલ્લા, Quiz, General Knowledge Questions, PDF Download - sportsplay

 22. Pingback: Constable Special Test | (ભારતનું ભૂગોળ) - sportsplay

 23. Pingback: મનોવિજ્ઞાન ટેસ્ટ | પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સ્પેશિયલ ટેસ્ટ - sportsplay

 24. Pingback: Kaydo and Bandharan Test | કાયદો અને બંધારણ ટેસ્ટ - sportsplay

Leave a Comment

Your email address will not be published.